Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými  podmienkami  (ďalej len „Podmienky“)  sa  riadia  právne vzťahy medzi každou právnickou a fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je odberateľom a daelerom (ďalej len „daeler“) tovaru podľa dealerskej zmluvy medzi dealerom a spoločnosťou NECTARSUN.SK.

1.2 Dealerom  tovaru   NECTARSUN.SK  sa  môže  stať   každá  právnická  alebo  fyzická  osoba - podnikateľ, ktorá preukáže výpisom z obchodného registra a v prípade fyzickej osoby živnostenským listom, že má oprávnenie na predaj a nákup tovaru NECTARSUN.SK.

1.3 Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru NECTARSUN.SK, ale predáva tento tovar tretím osobám.

1.4 Právne vzťahy medzi dealerom a NECTARSUN.SK sa riadia týmito Podmienkami, dealerskou zmluvou s NECTARSUN.SK, inými zmluvami s NECTARSUN.SK a pokiaľ nie je týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

1.5 NECTARSUN.SK aj dealer sú povinní uchovávať mlčanlivosť o skutočnostiach a informáciách tvoriacich obchodné tajomstvo druhej strany, ako aj o iných skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa druhej strany, ktoré nie sú verejne dostupné a ich poskytnutie tretej osobe je spôsobilé spôsobiť škodu alebo poškodiť oprávnené záujmy druhej strany, ak ide o informácie, o ktorých sa druhá strana dozvedela v súvislosti s uzatvorením alebo plnením dealerskej zmluvy alebo inej zmluvy medzi NECTARSUN.SK a dealerom. Dealer ako aj NECTARSUN.SK môžu uvedené skutočnosti a informácie sprístupniť svojim poradcom viazaným zmluvne alebo zo zákona zodpovedajúcou povinnosťou mlčanlivosti. Iným osobám ich môžu sprístupniť a aj sami ich môžu použiť len vtedy, ak to vyžaduje plnenie dealerskej zmluvy alebo inej zmluvy medzi NECTARSUN.SK a dealerom po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany, a v prípadoch keď to vyžaduje zákon. Bod 1.6 a 1.7 týchto Podmienok tým nie je dotknutý.

1.6 Dealer súhlasí s reportovaním údajov o jeho nákupoch výrobcom produktov, ktoré spoločnosť NECTARSUN.SK distribuuje na slovenský trh. NECTARSUN.SK sa zaväzuje, že dané nákupné informácie nebudú poskytnuté mimo rozsah distribučných zmlúv a všetky tieto informácie budú použité výhradne pre reporting predaja na slovenskom trhu voči výrobcom.

1.7 Dealer súhlasí s tým, že NECTARSUN.SK je v prípade potreby oprávnená poskytnúť informácie o platobnej schopnosti dealera tretím osobám, najmä iným distribútorom.

1.8 NECTARSUN.SK je oprávnená sa pri konkrétnej objednávke odchýliť od Podmienok a zmlúv s dealerom, a to po vzájomnom odsúhlasení s dealerom.

2. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU

2.1 Dealer si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s NECTARSUN.SK objednáva tovar NECTARSUN.SK spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Podmienok.

2.2 Objednávku je možné zaslať písomne, alebo elektronicky. V urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť NECTARSUN.SK telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba potvrdiť bez zbytočného odkladu niektorým z hore uvedených spôsobov.

2.3 Objednávka musí obsahovať:

a) obchodné meno dealera,

b) sídlo dealera,

c) presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru,

d) požadovaný termín dodania,

e) spôsob odberu a miesto dodania tovaru,

f) dohodnutý spôsob platby, prípadne údaj, že ide o kúpu na skúšku,

g) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu kompetentnú vybavovať konkrétnu objednávku v mene dealera.

2.4 Objednávka zaväzuje NECTARSUN.SK až po písomnom alebo elektronickom potvrdení jej akceptácie zo strany NECTARSUN.SK. NECTARSUN.SK je oprávnená v niektorých prípadoch od takejto akceptácie upustiť a akceptovať objednávku telefonicky a je oprávnená akceptáciu objednávky viazať na splnenie osobitnej podmienky.

2.5 Každá potvrdená objednávka je záväzná.

2.6 V prípade, že dealer upustí od záväznej objednávky, je povinný NECTARSUN.SK zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50% z kúpnej ceny za objednaný tovar, od objednávky ktorého upustil, a to najneskôr do dňa, kedy mal byť tovar podľa objednávky dodaný. Nárok NECTARSUN.SK na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

3. DODANIE TOVARU

3.1 NECTARSUN.SK podľa objednávky dodá dealerovi tovar na miesto, ktoré dealer určí alebo mu ho odovzdá v sídle NECTARSUN.SK za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Podmienok. Miestom dodania tovaru môže byť sídlo alebo registrované pobočky dealera na území Slovenskej republiky.

3.2 NECTARSUN.SK neposiela a ani neprijíma žiaden tovar ako tzv. spešninu.

4. CENA TOVARU

4.1 Cena tovaru sa riadi dealerským cenníkom určeným NECTARSUN.SK platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky v zmysle bodu 2.4 Podmienok a nasledujúcimi

4.2 NECTARSUN.SK má vyhradené právo dohodnúť s dealerom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov v Podmienkach a iných zmluvách.

4.3 NECTARSUN.SK má vyhradené právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom potvrdenia akceptácie objednávky tovaru a dňom úhrady jeho kúpnej ceny dealerom vzrastie kurz amerického dolára (USD) voči EUR (EUR) podľa kurzového lístka Európskej Centrálnej Banky (ECB) o viac ako jedno percento (1%). NECTARSUN.SK má v takomto prípade právo jednostranne zvýšiť cenu objednaného tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu tohto kurzu.

4.4 V prípade odsúhlasenia špeciálnych projektových cien pre konkrétneho koncového zákazníka výrobcom sa odberateľ zaväzuje, že dodá tovar príslušnému koncovému zákazníkovi a to v cenách  a v časovom horizonte, ktoré boli odsúhlasené príslušným výrobcom. Pokiaľ získate informáciu, že požadovaná cena, konfigurácia či horizont inštalácie nebudú dodržané, ste povinný o tom informovať distribútora alebo priamo výrobcu. V prípade vyžiadania, odberateľ dodá relevantné podklady preukazujúce dodávku tovaru podľa schválených podmienok výrobcom. Pokiaľ na základe auditu výrobcu bude potvrdené, že neboli dodržané podmienky, na základe ktorých boli odsúhlasené špeciálne ceny (cena, konfigurácia, najneskorší dátum inštalácie), akceptujete fakt, že  výrobca má právo doúčtovať rozdiel medzi odsúhlasenou špeciálnou cenou a štandardnou cenou.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Dealer je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná NECTARSUN.SK, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku, článku 6. a článku 7. Podmienok.

5.2 Dealer platí za tovar podľa dohody s NECTARSUN.SK alebo na základe Zmluvy o odoberaní tovaru s predĺženou splatnosťou faktúr:

a) vopred, uhradením predbežnej faktúry,

b) v hotovosti pri prevzatí tovaru,

c) po prevzatí tovaru na základe faktúry.

5.3 Podľa určenia spôsobu platby pri objednaní tovaru môže dealer platiť za tovar vopred úhradou kúpnej ceny za tovar pred jeho prevzatím na základe predbežnej faktúry. Tá sa považuje za uhradenú v deň, keď je na nej uvedená suma pripísaná na účet NECTARSUN.SK. Ak v prípade určenia tohto spôsobu platby dealer neuhradí NECTARSUN.SK kúpnu cenu za tovar do piatich (5) dní odo dňa splatnosti, je objednávka tovaru neplatná.

5.4 Podľa určenia spôsobu platby pri objednaní tovaru môže dealer platiť za tovar okrem platby vopred aj platbou v hotovosti, kedy musí uhradiť faktúru v hotovosti pri prevzatí tovaru.

5.5 Po prevzatí tovaru na základe faktúry s určenou lehotou splatnosti  môže dealer platiť za tovar len vtedy, ak uzavrel Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti za podmienok určených v článku 6. Podmienok.

5.6 V súlade s Podmienkami, zmluvami medzi dealerom a NECTARSUN.SK a všeobecne záväznými právnymi predpismi môže dealer po dohode s NECTARSUN.SK uhradiť kúpnu cenu za tovar aj v cudzej mene. Pri určení ceny sa vychádza z kurzu cudzej meny, v ktorej dealer za tovar platí, platného v deň fakturácie tovaru.

5.7 Dealer je povinný zaplatiť NECTARSUN.SK za každý deň omeškania s platbou kúpnej ceny za tovar alebo služby úrok z omeškania vo výške 0,05% zo sumy dlžnej čiastky. Nárok NECTARSUN.SK na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

5.8 Prípadné súdne spory sa budú konať podaním žaloby v mieste sídla predávajúceho.

6. PLATBA PO PREVZATÍ TOVARU NA FAKTÚRU

6.1 Zaplatiť za tovar po jeho prevzatí na základe faktúry môže dealer len vtedy, ak uzavrel s NECTARSUN.SK Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti (ďalej len „Zmluva“).

6.2 Dealer môže o uzavretie Zmluvy požiadať NECTARSUN.SK, pričom NECTARSUN.SK sa riadi pri posúdení žiadosti predovšetkým dealerskou kategóriou dealera, dĺžkou spolupráce a dodržiavaním práv a povinností určených Podmienkami a zmluvami s NECTARSUN.SK zo strany dealera.

6.3 Na základe Zmluvy, vznikne dealerovi právo objednať tovar a zaplatiť zaň až po jeho prevzatí na základe faktúry.

6.4 Dealer je povinný zaplatiť za tovar po jeho dodaní v lehote určenej Zmluvou.

6.5 NECTARSUN.SK má právo uzavretie Zmluvy podmieniť zabezpečením záväzku dealera uhradiť NECTARSUN.SK kúpnu cenu tovaru, ktorú podľa Zmluvy má právo dealer uhradiť až po jeho odbere, jedným alebo obidvoma nasledujúcimi prostriedkami:

a) zmenkou alebo

b) notárskou zápisnicou s presnou špecifikáciou právneho záväzku.

7. ZAPOŽIČANIE TOVARU ZA ÚHRADU

7.1 Dealer, ktorý má uzavretú s NECTARSUN.SK Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo požiadať o zapožičanie tovaru za úhradu – napr. na preklenutie času reklamácie za podmienok, že nemá žiadne pohľadávky po splatnosti.

7.2 Za zapožičanie tovaru dealer uhradí nájomné v nasledujúcich sadzbách:

- jednorázová čiastka nájomného 2% z ceny tovaru s DPH + denné nájomné 1,5% z ceny tovaru s DPH.

7.3 Pri vrátení nekompletného alebo poškodeného tovaru budú dealerovi vyúčtované skutočné náklady za opravu resp. kompletizáciu tovaru. Cena práce na opravách sa stanovuje na 25€ bez DPH za jednu hodinu. Ak je s požičaným tovarom dodávaný aj spotrebný materiál, je zákazník povinný uhradiť cenu nového spotrebného materiálu. Nájomné vrátane prípadných nákladov na opravu a kompletizáciu tovaru alebo cena spotrebného tovaru je splatná na základe faktúry vystavenej s bežnou dobou splatnosti.

8. PREVZATIE TOVARU

8.1 Dealer preberá tovar v závislosti od ním zvoleného spôsobu odberu podľa bodu 3.1 Podmienok od dopravcu alebo od NECTARSUN.SK v jeho sídle.

8.2 Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto určenia určené podľa bodu 3.1 Podmienok.

8.3 Pri prevzatí dealer prevezme dodací a záručný list (ak sa vyžaduje) k prevzatému tovaru, ktoré mu odovzdá NECTARSUN.SK alebo dopravca. Tovar sa považuje za prevzatý, keď dealer prevzal záručný (ak sa vyžaduje) a dodací list a ním podpísaný odpis dodacieho listu odovzdal dopravcovi alebo NECTARSUN.SK.

8.4 Dealer je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať kompletnosť tovaru (najmä počet kusov), neporušenosť obalov (napr. bezpečnostnú lepiacu pásku) a úplnosť dokladov v zmysle bodu 10.3. Dealer je povinný vady ohľadne neporušenosti obalov a úplnosti dokladov oznámiť NECTARSUN.SK, a pri dodávke tovaru mimo sídla NECTARSUN.SK aj dopravcovi, ihneď pri preberaní tovaru. Vady ohľadne kompletnosti tovaru je dealer povinný oznámiť najneskôr do 24 hodín od prevzatia. Po uplynutí uvedených lehôt už nie je reklamácia príslušných vád možná a nároky z týchto vád zanikajú.

8.5 Pri odbere tovaru v sídle NECTARSUN.SK platí bod 8.4, pričom v týchto prípadoch je dealer povinný aj vady ohľadne kompletnosti tovaru oznámiť ihneď pri preberaní tovaru.

8.6 Ak dealer neprevezme tovar riadne a včas, uhradí spoločnosti NECTARSUN.SK škodu, ktorú jej spôsobí. Rovnako uhradí spoločnosti NECTARSUN.SK všetky náklady, ktoré tým spoločnosti NECTARSUN.SK vzniknú. V prípade omeškania dealera s prevzatím tovaru,  ktorý má dealer prevziať v sídle NECTARSUN.SK, sa za takýto náklad považuje predovšetkým skladné vo výške 1,66 € za každý meter štvorcový a deň omeškania dealera s prevzatím tovaru.

8.7 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na dealera až po zaplatení kúpnej ceny za tento tovar v plnej výške.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 1. 1. 2016.

9.2. NECTARSUN.SK má vyhradené právo Podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť.